Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen bestaat uit vijf leden en heeft een toezichthoudende en adviserende functie. De Raad verricht haar werkzaamheden vanuit een grote betrokkenheid bij Tubbergen en de regio. De leefbaarheid en de toekomst van Tubbergen is de toetssteen voor het handelen. Daarbij past een hoog ambitieniveau van de organisatie. De Raad komt tenminste vier maal per jaar bijeen en zoveel vaker als de toezichthoudende en adviserende taak noodzakelijk maakt.

De Raad van Commissarissen werkt conform de Governance Code Woningcorporaties.

 

De samenstelling van de Raad van Commissarissen:

Naam

Aantreden

Aftreden

Dhr. G. Hofhuis, voorzittter
Portefeuille: financiën

juli 2017

2021

Dhr. ir. M. Groothuis
Portefeuille: vastgoedontwikkeling
juli 2010 2018

Mw. drs. A.H.J. Klopper-Kes
Portefeuille: sociaal / maatschappelijk
/ P&O

juli 2010

2018

Dhr. P. Kip 
Portefeuille: Volkshuisvestelijk

november 2016

2020

Dhr. J. Gritter
Portefeuille: juridische zaken

juli 2017

2021

De heren J. Gritter en ir. M. Groothuis zijn benoemd op voordracht van de Huurdersvereniging.
 

Directiestatuut 
Reglement van de Raad van Commissarissen
Integriteitscode

Profielschets leden van de Raad van Commissarissen