Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Contact |

Jaarlijks maken de Gemeente en Woningstichting Tubbergen afspraken over de bijdrage van Woningstichting Tubbergen aan het wonen in de gemeente. Hierbij is ook de Huurdersorganisatie Tubbergen betrokken.

In 2021 heeft de Gemeente Tubbergen een nieuwe Woonvisie vastgesteld. Op basis van deze Woonvisie zijn prestatieafspraken gemaakt. Gekozen is voor een raamovereenkomst van vier jaar met daarbinnen concrete afspraken voor telkens twee jaar. Jaarlijks wordt gezamenlijk bezien of de afspraken bijgesteld moeten worden.

Zowel de Gemeente Tubbergen, Woningstichting Tubbergen als de Huurdersvereniging Tubbergen, zijn blij met de gemaakte prestatieafspraken. Ze gaan over betaalbaarheid van huurwoningen, voldoende beschikbaarheid van huurwoningen en verduurzaming. Maar ook over leefbaarheid in kernen en wijken en samenwerking op het gebied van sociaal maatschappelijke problemen.

Op 30 november werden de prestatieafspraken ondertekend door wethouder Erik Volmerink, Hans Holtkamp van de Huurdersvereniging en Hanneke de Rijter van de Woningstichting.