Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Contact |

Een mooi rapportcijfer!

In 2019 is een Visitatie uitgevoerd bij Woningstichting Tubbergen. Met plezier en interesse hebben wij de rapportage en gelezen. Graag geven we hierbij onze bestuurlijke reactie.

Wij zijn blij met de resultaten zoals die in het rapport staan beschreven. De scores zijn goed, de goede zaken zijn behouden en de punten waarop verbetering mogelijk was, zijn duidelijk verbeterd. Onze aandacht voor verdere professionalisering van de Woningstichting en de gewenste vergroting van de transparantie wordt door onze partners gezien en gewaardeerd. Dat stemt tot tevredenheid.

Een pragmatische insteek vinden wij belangrijk. Het voorkomt nodeloze procedures en levert veelal snel resultaat op. Deze werkwijze koesteren we, en dat doen we samen met onze partners. Soms kan dat op gespannen voet staan met de sterke wens van
‘regelgeving’ en ‘gebruikelijke werkwijzen’; dat is dan maar zo. Wij kunnen
altijd uitleggen waarom we onze keuzes maken.

Alle veranderingen als gevolg van de aanpassing van de Woningwet hebben we op goede wijze doorgevoerd. Niet alleen ‘technisch’ maar ook in ‘de geest’ van de Woningwet hebben we zaken opgepakt. De strategische sturing, de versterking van de governance, het behouden van de volkshuisvestelijke focus en het uitwerken en uitdragen van onze Beleidsvisie hebben we met enthousiasme tot stand gebracht.

Wij hechten aan betaalbaarheid.
Een gematigd huurbeleid, passend toewijzen en het inzetten op 70% van de
maximaal redelijk huur zijn voor ons belangrijke punten. Deze zetten we ook in
de toekomst voort.

Is er nog ruimte voor verbetering? Altijd. Voorbeelden wat ons betreft zijn een verdere
professionalisering en het uitbouwen van samenwerking met onze partners. Ook het inspelen op de omgeving (woningmarkt, technische ontwikkeling in de verduurzaming, eventueel weer nieuwe regels vanuit de overheid) zal altijd weer aanleiding vormen tot nadenken en verdere verbetering van onze werkzaamheden.

Tot slot willen wij iedereen bedanken die een bijdrage heeft geleverd aan de totstandkoming van de Visitatie.

Raad van Commissarissen en Bestuur van Woningstichting Tubbergen

Lees hieronder het volledige rapport

Visitatierapport Woningstichting Tubbergen 2015-2018