Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Contact |

Privacy

Privacyverklaring Woningstichting Tubbergen

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 25 mei 2018.

Woningstichting Tubbergen is een woningbouwvereniging met een duidelijke maatschappelijke doelstelling. Ons doel is om mensen met een laag inkomen een prettige woonsituatie te bieden. Woningstichting Tubbergen verhuurt betaalbare en goede woningen aan mensen met een laag inkomen. Wij zijn een sterk lokaal verankerde corporatie in de gemeente Tubbergen. Met ongeveer 1000 woningen zijn wij de enige sociale verhuurder in de gemeente. Wij kennen onze huurders, hebben contact met de belangrijke stakeholders en weten wat er in ons werkgebied speelt. In het kader van haar dienstverlening op het gebied van uisvesting legt Woningstichting Tubbergen persoonsgegevens vast. Dit doen wij zorgvuldig en transparant. Woningstichting Tubbergen is en voelt zich verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die, in vertrouwen en met een veilig gevoel, aan ons verstrekt zijn.

Het wettelijk kader 
Op het gebied van privacy en bescherming van persoonsgegevens heeft Woningstichting Tubbergen te maken met het volgende wettelijk kader en regels:

 • Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit is de EU-verordening die de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vervangt vanaf 25 mei 2018.
 • Sinds 1 januari 2016 bestaat er ook een verplichting om datalekken te melden.

Wat zijn persoonsgegevens? 
Volgens de wet zijn persoonsgegevens alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijk persoon (de betrokkene). Dus de combinatie van naam en geboortedatum, contactgegevens, een pasfoto zijn allemaal persoonsgegevens. Hiernaast kent de wet bijzondere persoonsgegevens; dit zijn gegevens die extra gevoelig zijn en extra beschermd moeten worden. Het gaat dan om bijvoorbeeld uw BSN nummer, gezondheids- of medische gegevens en de gegevens van kinderen.

Welke persoonsgegevens verzamelen we? 
Woningstichting Tubbergen verzamelt allerlei gegevens van natuurlijke personen. We verzamelen persoonsgegevens van huurders, medewerkers, woningzoekenden, leveranciers en kopers. We gebruiken persoonsgegevens bijvoorbeeld voor het afsluiten van een huurcontract en het innen van de huur of in onze rol als werkgever. 
We verzamelen:

 • Volledige naam;

 • Geslacht;

 • Adres;

 • Telefoonnummers;

 • E-mailadres;

 • Geboortedatum;

 • Uw inkomensgegevens zoals loonstrook en jaaropgave;

 • Uw betalingsgegevens zoals bankrekening;

 • Gegevens die nodig zijn om u een bepaalde huurwoning te kunnen geven. Bijvoorbeeld inkomensgegevens en gegevens over uw huishouden; uit hoeveel en welke mensen dat bestaat;

 • Gegevens ten behoeve van de aanvraag en verstrekking van huurtoeslag;

 • Gegevens voor het onderhoud en de reparatie van de gehuurde onroerende en roerende zaken;

 • Gegevens die belangrijk zijn voor het nakomen van de afspraken tussen u en Woningstichting Tubbergen. Voorbeelden daarvan zijn: gegevens over uw betalingsgedrag en uw gedrag als huurder;

 • Van (nieuwe) medewerkers: uw CV;

 • Van (nieuwe) medewerkers: uw motivatiebrief;

 • Van (nieuwe) medewerkers: uw opleiding;

 • Van (nieuwe) medewerkers: uw BSN-nummer;

 • Van medewerkers gegevens over functioneren en beoordelen.

Het verwerken van uw persoonsgegevens door Woningstichting Tubbergen is gebaseerd op (de intentie tot) het aangaan van een overeenkomst. Het komt voor dat wij voor een specifiek doel, uw expliciete toestemming vragen. Indien u toestemming verleent, kunt u uw toestemming eenvoudig weer intrekken door dit aan ons te melden. In ons privacy beleid is vastgelegd hoe Woningstichting Tubbergen met persoonsgegevens omgaat, waarvoor deze worden gebruikt en hoe we ze beschermen.

Wie is de functionaris van gegevensbescherming of privacy officer? 
Woningstichting Tubbergen heeft geen functionaris gegevensbescherming maar een privacy officer .
Deze is te bereiken via het e-mailadres privacy-at-wstubbergen.nl

Waarom hebben wij persoonsgegevens nodig? 
Woningstichting Tubbergen heeft persoonsgegevens nodig om ons werk goed te kunnen uitvoeren en afspraken (overeenkomsten) te kunnen nakomen. We gebruiken deze gegevens voor:

 • Verhuren, beheren en onderhouden van verhuurbare eenheden, waaronder woon- en bedrijfsruimten, wooncomplexen, kamers, parkeerplaatsen en parkeergarages;

 • Uitvoeren van de woonruimteverdeling;

 • Uitvoeren van de inkomenstoets bij nieuwe verhuringen;

 • Afsluiten van een huur- of koopovereenkomst;

 • Innen van de huur en overige betalingen, inclusief het in handen van derden stellen van deze vorderingen en het voorkomen van uit huiszettingen;

 • Onderhoud en reparaties (laten) uitvoeren;

 • Zorgen voor een kwalitatief goede en leefbare woonomgeving;

 • Aanpak van woonfraude en overlast;

 • Meldingen aan zorg verlenende instanties;

 • Verkopen van woningen, bedrijfsruimte en parkeerplekken;

 • Afhandelen van geschillen en klachten;

 • Communicatie met onze huurders over al deze bovenstaande punten;

 • Onderzoek naar de kwaliteit van onze dienstverlening;

 • Intern beheer van de organisatie;

 • Uitvoeren van betalingen aan crediteuren;

 • Berekening van inkomsten en uitgaven en het laten uitvoeren van accountantscontrole;

 • Voeren van salarisadministratie;

 • Voeren van medewerkers administratie;

 • Nakomen van wettelijke verplichtingen;

 • Verwerken van sollicitaties;

 • Verwerken van een klacht over een bedrijf of een reactie op een klacht te verwerken;

 • Benaderen van klager over de klacht omdat we daar onderzoek naar willen doen of er (geanonimiseerd) over willen publiceren.

Hoe gebruiken en beschermen we persoonsgegevens? 
Woningstichting Tubbergen koppelt persoonsgegevens aan unieke codes (bijvoorbeeld het contractnummer) om communicatie mogelijk te maken. We verwerken niet meer persoonsgegevens dan nodig zijn voor onze werkzaamheden. Wij publiceren nooit zonder toestemming persoonsgegevens van huurders, medewerkers en andere relaties.

Geheimhouding 
Iedereen die toegang heeft tot de persoonsgegevens gaat hier zorgvuldig mee om en is gebonden aan geheimhoudingsplicht.

Toegang tot gegevens 
Alleen medewerkers die het echt nodig hebben voor hun werk hebben toegang tot persoonsgegevens en mogen deze inzien en verwerken voor zover nodig.

Bewaartermijnen 
Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan de wettelijke bewaartermijnen. Daarna vernietigen we deze persoonsgegevens of bewaren we ze op een manier dat ze niet meer herleidbaar zijn tot een persoon.

Beveiliging 
Wij nemen alle noodzakelijke organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen die nodig zijn om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen.

Gegevens delen met andere organisaties 
Woningstichting Tubbergen gebruikt de verzamelde persoonsgegevens voor de eigen bedrijfsvoering. Daarvoor kan het nodig zijn om persoonsgegevens te delen met organisaties die voor ons werkzaamheden verrichten of waarmee we samenwerken, zoals bijvoorbeeld aannemers of glazenwassers. Als een andere partij of instantie werk voor ons verricht, moet deze partij een bewerkersovereenkomst getekend hebben, waarin staat waarvoor ze deze gegevens ontvangen en mogen verwerken en hoe ze er mee om moeten gaan. Soms is het nodig om persoonsgegevens over en weer te delen met andere instanties (bijvoorbeeld de Gemeente, een zorgpartij of buurtbemiddeling). In die gevallen moet een convenant getekend zijn waarin staat voor welk doel welke persoonsgegevens gedeeld worden en hoe er met deze gegevens wordt omgegaan. Verder kunnen overheidsinstanties of instanties met een wettelijke taak informatie bij ons opvragen die we verplicht zijn om te delen.

Worden uw gegevens buiten de EU gebracht? 
Woningstichting Tubbergen heeft als uitgangspunt om persoonsgegevens alleen binnen de EU te verwerken. Aangezien de privacy verordening van toepassing is binnen de EU, kan daarmee in beginsel altijd een passend beschermingsniveau verzekerd worden.

Welke rechten heeft u? 
Elke betrokkene (iedere natuurlijke persoon van wie persoonsgegevens worden verwerkt) heeft het recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering, afscherming, overdracht en het recht op verzet ten aanzien van de verwerking van zijn persoonsgegevens.

Verzoeken tot inzage 
Verzoeken tot inzage kunnen via email, de website of schriftelijk worden ingediend bij Woningstichting Tubbergen. Wanneer een verzoek tot inzage wordt gedaan krijgt de verzoeker een volledig overzicht van de verwerkte gegevens, de herkomst van de gegevens, de ontvangers van de gegevens en de doelen van de verwerking van de gegevens. 
De navolgende gegevens worden niet door Woningstichting Tubbergen overlegd:

 • Persoonlijke werkaantekeningen en notities voor intern gebruik;
 • Persoonsgegevens van derden, bijvoorbeeld een klacht over een huurder die is ingediend door de buurman;

 • Persoonsgegevens die worden gebruikt in het kader van de voorkoming, opsporing en vervolging van strafbare feiten en andere gevallen genoemd in de uitzonderingen van art. 23 AVG.

Voordat een verzoek tot inzage in behandeling wordt genomen moet de betrokkene zich eerst hebben geïdentificeerd. Betrokkenen kunnen dit doen door langs te komen en ID kaart of paspoort (het origineel) te tonen. Als de betrokkene jonger is dan 16 jaar of niet handelingsbevoegd, dan moet het verzoek worden ingediend door de wettelijke vertegenwoordiger. Het verzoek tot inzage wordt binnen vier weken beantwoord.

Het recht van correctie 
Indien de persoonsgegevens die wij van u verwerken niet juist zijn, hebt u het recht om deze aan te laten passen;

Het recht van verwijdering 
Indien wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor het doel waarvoor we ze hebben gekregen, hebt u het recht ons te vragen deze te verwijderen. Hier zijn een aantal uitzonderingen op, zoals onze plicht om bepaalde gegevens te bewaren voor onder andere de belastingdienst;

Recht van verzet 
In verband met persoonlijke bijzondere omstandigheden kan een betrokkene in bij de wet geregelde gevallen verzet aantekenen tegen de verwerking van bepaalde gegevens. 
Het verzoek dient via email of schriftelijk en gemotiveerd te worden ingediend bij Woningstichting Tubbergen. We beslissen binnen vier weken na ontvangst van het verzoek of het verzet gerechtvaardigd is. Indien het verzet gerechtvaardigd is dan beëindigen we direct de verwerking. Woningstichting Tubbergen is niet verplicht gehoor te geven aan een verzet als het verstrekken van gegevens door Woningstichting Tubbergen wettelijk verplicht is.

Het recht van dataportabiliteit 
Op uw verzoek moeten wij alle persoonsgegevens die wij van u hebben overdragen naar u of een andere organisatie naar uw keuze. U kunt alleen van dit recht gebruik maken indien de gegevens worden verwerkt op grond van toestemming of overeenkomst; 
Het recht van bezwaar: Indien wij gegevens verwerken op grond van gerechtvaardigd belang of algemeen belang, is het mogelijk bezwaar te maken waarna een belangenafweging zal volgen. In het geval van direct marketing hebt u altijd het recht van bezwaar.

Bekijken en wijzigen van uw persoonsgegevens 
Wilt u de persoonsgegevens die Woningstichting Tubbergen van u heeft, bekijken of wijzigen? Neemt u dan contact op met ons. 
Ons kantoor is open en telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 16.30 uur.
Op Nederlandse feestdagen zijn wij gesloten

Kantooradres Woningstichting Tubbergen
Waldeckstraat 1
7651 EE Tubbergen

Postadres
Postbus 12
7650 AA Tubbergen

Telefoonnummer
0546-622312

E-mailadres
info-at-wstubbergen.nl

Website
www.wstubbergen.nl

Persoonsgegevens en digitale media 
Bij het regelen van woonzaken via de website zoals bijvoorbeeld een huuropzegging geven huurders en andere gebruikers toestemming om hun
persoonsgegevens vast te leggen. Als iemand een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens bewaard zolang als nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling van de vraag. De persoonsgegevens die wij aangeleverd krijgen via www.wstubbergen.nl verwerken we volgens ons Privacybeleid.

Autoriteit Persoonsgegevens 
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder; de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Toepasselijkheid van deze privacyverklaring

 • Deze privacyverklaring geldt voor mensen die een woning bij ons huren of in dienst zijn van Woningstichting Tubbergen of op een andere manier klant of medewerker zijn van Woningstichting Tubbergen.
 • De website van Woningstichting Tubbergen verwijst met een 'link' naar sommige andere organisaties. Deze organisaties vallen niet onder deze privacyverklaring. Zij regelen zelf hoe zij met persoonsgegevens omgaan.

Wijzigingen in deze privacyverklaring 
Woningstichting Tubbergen kan wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring. Wij adviseren u daarom om deze regelmatig te bekijken. U blijft dan op de hoogte van wijzigingen. Voor meer informatie zie ook ons privacyreglement.